Kiko Loureiro – Workshop Online

Check out Kiko’s two plus hour guitar workshop.
Follow Kiko:

Twitter

Vine


This post was originally published on this site